OSM | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE
OSM 32.1 | SERIE – 2022-06-23 - FASCHISMUS XIV - Notstand Teil 1
OSM 30.2 | SERIE – 2022-05-31 - FASCHISMUS XII - Notstand Teil 2
OSM 23 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-02-03 - FASCHISMUS V - Radio Widerstand
OSM 22 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-01-20 - FASCHISMUS IV - Radio Widerstand
CORONA INFO Revival Tour | SERIE – 2021-07-29 – Nordhorn
CORONA INFO Revival Tour | SERIE – 2021-07-28 – Düsseldorf