OSM 32.1 | SERIE – 2022-06-23 - FASCHISMUS XIV - Notstand Teil 1
OSM 26 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-03-17 - FASCHISMUS VIII - Radio Widerstand
OSM 24 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-02-24 - FASCHISMUS VI - Radio Widerstand
OSM 19 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 19. Sendung – 2021-11-25
OSM 13 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 13. Sendung - 2021-08-25
OSM 12 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 12. Sendung - 2021-08-04