OSM 32.2 | SERIE – 2022-07-12 - FASCHISMUS XIV - Notstand Teil 2
OSM 25 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-03-03 - FASCHISMUS VII - Radio Widerstand
OSM 24 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 2022-02-24 - FASCHISMUS VI - Radio Widerstand