OSM 15 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 15. Sendung – 2021-09-15
OSM 13 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 13. Sendung - 2021-08-25
OSM 12 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 12. Sendung - 2021-08-04
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 11. Live-Sendung - 2021-07-21
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 6. Live-Sendung - 2021-06-09
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - Live-Sendung 2021-05-13