OSM 14 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 14. Sendung – 2021-09-08
Corona-Ausschuß – Termin 16: Hilfe zur Selbsthilfe bei Masken, Tests, Quarantäne etc.