CORONA INFO Tour | SERIE - 2020-09-30 - Tag 4 - Leipzig