Mystery Kurzmeldungen | SERIE – 2022 – N°7
OSM 16 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE – 16. Sendung – 2021-10-06
OSM 12 | Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 12. Sendung - 2021-08-04
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 9. Live-Sendung - 2021-06-23
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - Live-Sendung 2021-05-13